Söker... Laddar...

3 – Gata/park « 3.1 – Gator och vägar « 3.1.8 – Beläggning/Kantstöd

3.1.8 – Beläggning/Kantstöd
3.1.8.1 – Allmänt

Centrala delarna av Norrtälje stad

 • Ritning "Centrumytor Norrtälje" läggs in här.
 • Ritning Genomfarter, Huvudgator och Logalgator Norrtälje, Rimbo respektive Hallstavik läggs här.
 • Stenprogrammet ritningar, gränder m.m. ska läggas in här.
3.1.8.2 – Asfalt

Val av beläggningstyp

Genomfart

Överbyggnadslager dimensioneras enligt ATB Väg 2005.

Slitlager: 100ABS16T B70-100 alt, 100ABT16 B70-100

Huvudgator

Överbyggnadslager dimensioneras enligt ATB Väg 2005.

Slitlager: 100ABS16T B70-100 alt, 100ABT16 B70-100

Lokalgator

Överbyggnadslager dimensioneras enligt ATB Väg 2005.

Slitlager Lokalgata: 80ABT11 B160-220

Gångbanor, gång- och cykelbanor samt gång- och cykelvägar

Överbyggnadslager dimensioneras enligt ATB Väg 2005.

Slitlager: 80ABT11 B160-220

Busshållplatser

Överbyggnadslager dimensioneras enligt ATB Väg 2005.

Slitlager: Val av slitlager är beroende av typgata och ÅDT.

3.1.8.3 – Betong

Allmänt

Betongmarksten och plattor:

Vid användning av betongmarksten och betongmarkplattor ska "Beläggning med plattor och marksten av betong", andra upplagan användas. I det fall betongmarkstenar ska trafikeras ska dessa läggas i förband och/eller bestå av låsande stenar.

Enbart hela och halva plattor får användas. Kapning av betongplattor skall ej utföras, de hålrum som uppstår fylls i med smågatsten.

Krav

För dimensionering av gator och ytor med beläggning av betong hänvisar vi till överbyggnadsmallen.

I det fall markstenar ska trafikeras ska dessa läggas i förband och/eller bestå av låsande stenar.

Marksten ska uppfylla fodringarna enligt SS-EN 1338. Frostresistensklass ska vara klass 3. Nötningshållfasthetsklass ska vara klass 4 för körbara ytor, för övriga ytor klass 3.

Betongmarkplattor ska uppfylla fodringarna enligt SS-EN 1339. Måttavvikelse, diagonal måttavvikelse, frostresistensklass ska vara klass 3. Nötningshållfasthetsklass ska vara klass 4 för körbara ytor, för övriga ytor klass 3. Klass för brottlast ska vara klass 250 för körbara ytor, för övriga ytor 140.

Stensatta och plattsatta ytor ska spännas in med kantsten eller en rad med storgatsten med motstöd av betong eller asfalt.

3.1.8.4 – Natursten

Krav

Natursten ska vara av svensk granit eller likvärdig. 

Riktlinjer

Vid projektering av naturstensytor hänvisas till Stenhandboken och Tillbaka till stenåldern - handbok i stensättning.

 

3.1.8.6 – Fogmaterial

Avsnittet 3.1.8.6 har bifogade filer:

Fogmaterial

Allmänt

Med fogmaterial menas det fyllnadsmaterial som antingen vidhäftar, stödjer eller samverkar med betong- eller natursten. På senare år har utvecklingen av fogmaterial tagit fart och många nya och relativt okända fogprodukter har dykt upp på marknaden.

För att undvika framtida problem och komma tillrätta med drift- och underhållning på ytor med fogmaterial så krävs att man projekterar med följande förutsättningar:

Hårdgjorda ytor allmänt

Under förutsättning att ytan trafikeras av fordonstrafik eller gång- och cykeltrafik rekommenderas

 • Traditionellt fogmaterial, betongfog
 • Trasskalk

Hårdgjorda ytor med lätt trafik

 • Föreskriv fogmaterial med tillsatser av polymerer eller andra polymerbaserade produkter typ Granuscan 840, Rompox Easy, Fugli Solid stenläggningsfog
 • Vaxgranulat blandat med kvartssand som smälts ner i fogarna

Hårdgjorda ytor med tung trafik

 • Betongfogar med styv överbyggnad
 • Epoxifogar (OBS! Får bara användas i specialfall pga miljöfarlighet under härdning)

 

Hårdgjorda ytor som inte trafikeras

På svårskötta ytor typ t ex runt gaturumsmöbler, stolpar, refuger, mittremsor, skiljeremsor där ytan inte trafikeras av vare sig fordonstrafik eller gång- och cykeltrafik i större omfattning, rekommenderas följande material:

 • Fogmaterial med tillsatser av polymerer eller andra polymerbaserade produkter
 • Trasskalk
 • Vaxgranulat blandat med kvartssand som smälts ner i fogarna
 • Övriga specialprodukter ex. FUGLI
3.1.8.7 – Kantstöd

Allmänt

Krav

 • Norrtälje kommuns standard är granitkantstöd av svensk granit. Sättning av betongkantstöd medges endast undantagsvis. 
 • Vid utformning av gator med gångbanor ska kantsten med visning alltid användas.
 • Vid användning av grävd kantsten intill icke-hårdgjorda ytor ska motstöd av asfalt eller betong alltid användas
 • Vid användning av spikad kantsten intill icke-hårdgjorda ytor ska motstöd av asfalt alltid användas. På broar får kantsten av typen spikad kantsten inte användas.
 • Stensatta och plattsatta ytor ska spännas in med kantsten eller en rad med storgatsten med motstöd av betong eller asfalt.
 • Kantsten ska sättas i betong vid busshållplatser, refuger, cirkulationsplatser samt korsningar med stor tung trafik. (Undantag: Busshållplatskantstöd av betong, som sätts i grus med motstöd av betong.)
 • Vid markerat övergångsställe ska kantstenshöjden vara enligt typritning för övergångsställe se Projekteringsrutiner - Typritningar.

Riktlinjer

Kantstensvisning för kommunala gator ska vara 12 cm.

Kantstensvisning vid busshållplatser ska vara 17 cm.

 

Granitkantstöd (standard)

Krav

Granitkantstöd RV2 är kommunens standard för gator.

Granitkantstöd sätts i betong med motstöd av betong enligt AMA Anläggning kod DEC.14.

 

Betongkantstöd (undantag)

Krav

Spikad betongkantstöd ska alltid användas förutom på broar.

Vid användning av spikad kantsten intill icke hårdgjorda ytor ska alltid motstöd av asfalt användas.