Söker... Laddar...

3 – Gata/park « 3.3 – Belysning

3.3 – Belysning
3.3.1 – Allmänt

Avsnittet 3.3.1 har bifogade filer:

Belysningsprogram del 1

Belysning på allmän platsmark skall uppfylla krav på trygghet, funktion samt gestaltning. Riktlinjer för Norrtälje kommuns belysning finns i belysningsprogrammet - se bilaga.

3.3.2 – Kanalisation

Belysningskabel skall förläggas i skyddsrör. Diametern på skyddsröret skall vara minst 50 mm i stråk längs med vägar, och minst 110 mm vid passager tvärs över vägar.

3.3.3 – Fundament

Fundament skall vara prefabricerade (ej platsgjutna), typ MEAG eller likvärdigt, 70 cm höga. Vid sättning i grässlänt skall 105 cm höga fundament användas.

3.3.4 – Stolpar

Placering

Vid placering av belysningsstolpar skall bland annat följande beaktas:

  • Stolpar skall ej placeras för nära träd, så att ljuset skuggas och/eller trädets krona kommer i konflikt med belysningsstolpen.
  • Övergångsställen och passager skall ha tillfredsställande belysning, vilket innebär att belysningstolpar med fördel placeras nära dessa.
  • Stolpar skall placeras så bländning av omkringliggande fastigheter undviks.
  • Vid gatusektion där körbana och gång- och cykelväg separeras med en yta (till exempel en gräsyta), skall belysningsstolpar placeras i denna yta (dock ej i dikesbotten), och förses med dubbla armaturer: En armatur för körbanan, och en för gång- och cykelvägen.

Stolphöjd

Standardhöjd på kommunala belysningsstolpar längs gator är 6 meter. Vid användning av längre stolpar så skall det ske i samråd med Gata/parkavdelningen.

Belysningsstolpar vid gång- och cykelvägar skall vara 4 meter höga.

Material

I tätorternas centrumytor (se länkar till kartor) skall belysningsstolpar vara varmgalvaniserade och lackerade i blanksvart, RAL9005. Övriga belysningsstolpar skall vara varmgalvaniserade och rotlackade.

3.3.5 – Armaturer

Parkbelysning

Armaturtyp i parkmiljö skall vara Zero Berzelii (metallhalogen) eller likvärdig.

Centrumytor

I tätorternas centrumytor skall armatur typ Siteco Klockan (metallhalogen) eller likvärdig användas. Dessa skall ha klarglas och vara lackerade i blanksvart, RAL9005. På gator används Stora Klockan (på 6-metersstolpar), och på gång- och cykelvägar används Lilla Klockan (på 4-meters stolpar).

Övriga ytor

Gång- och cykelvägar : Belysningsarmatur skall vara av typ Thorn Atla (LED) eller likvärdig.

Gator: Belysningsarmatur skall vara av typ Thorn Oracle S (metallhalogen), eller likvärdig.

Parkeringsplatser: Belysningsarmatur skall vara av typ Thorn Plurio (LED) eller likvärdig.

  

3.3.6 – Ljuskällor

Ljuskällor på kommunens anläggningar ska vara metallhalogen eller LED. Nya gång- och cykelvägar ska ha LED.

3.3.7 – Urkoppling/inkoppling

Vid arbeten på kommunens gatubelysning måste kommunens driftentreprenör kontaktas för urkoppling respektive inkoppling i befintlig belysningsanläggning.