Söker... Laddar...

3 – Gata/park « 3.1 – Gator och vägar « 3.1.10 – Konstbyggnader

3.1.10 – Konstbyggnader

3.1.10.1 – Broar/tunnlar

 Tekniska livslängder (minimikrav) 

  • Betong- och stålbroar dimensioneras i sin helhet för livslängdsklass 120 år. 
  • Träbroar dimensioneras för livslängdsklass 80 år och för ingående betongdelar 120 år. 
  • Stödmurar dimensioneras i sin helhet för livslängdsklass 80 år. 
  • Kajkonstruktioner dimensioneras i sin helhet för livslängdsklass 120 år. 
  • Byggnader dimensioneras i sin helhet för livslängdsklass 100 år.

 Säkerhetsklass 

  • Säkerhetsklass 3 gäller generellt. 
  • För grundläggningen gäller lägst Geoteknisk klass 2 (GK2).
  • Material och utformning vid nybyggnad bestäms från fall till fall.
  • Kontroll av erforderlig höjd för brandfordon och fordon för drift och underhåll måste göras i det enskilda fallet.

Dokumentation

Befintliga broar skall finnas registrerade i BaTMan där uppgifter om bl. a. brotyp, byggår, tillåtet tryck, konstruktion, längd, fri höjd, material, grundläggning, besiktningsdatum och relationshandlingar ska finnas.

Dimensioneringsförutsättningar

Fria utrymmen för trafik under bron

Kraven på fri höjd ska uppfyllas vid nedböjning i en frekvent lastkombination i en varaktig dimensioneringssituation. Det fria utrymmet över en väg och dess sidoområden ska uppfylla kraven i VGU 2012. Se även TRVK Bro 11.

Klotterskydd:

Samtliga om- och nybyggnationer ska klotterskyddas. Metod tas fram i samband med projektering.

Beläggning och isolering

Betong:

Vid byggande av nya broar får inte bitumenprimer användas tillsammans med tätskiktsmattor.

Bron förses med kombinerat skydds- och bindlager av 50mm PGJA.

Beläggningen på brobana utförs med ABS 11 70/100 och för GC-bana ABT 8 160/220.

Trä:

Avgörs från fall till fall i samband med projektering.

Stål:

Avgörs från fall till fall i samband med projektering.

Räcke

Utformning av broräcken utförs enligt TRVK Bro 11. 

Alla ståldetaljer varmförzinkas eller rostskyddsmålas till miljöklass C5-M. 

Varmförzinkning utförs enligt TRVK Bro 11. 

Stänkskydd/bullerskydd utförs av minst 10mm skivor av klar ofärgad UV-beständig polykarbonatplast med reptåligt ytskikt. 

Genomföringar/tomrör för belysning, ledningar mm

Genomföringar/tomrör för belysning, ledningar mm, ska utföras i samråd med Beställare/ledningsägare.

Hänsyn ska tas till genomföringar vid brons konstruktiva utformning.

Det ska läggas in 2st extra tomrör, Ø110 i överbyggnaden på vardera sidan och som dras ut i vägkant utanför länkplattor. Tomrör förses med dragtråd av nylon.

Det ska säkerställas att genomföringar/tomrör dräneras.

Slänter

Slänter i anslutning till bron ska utföras med släntbeklädnad fram till det att en släntlutning av max 1:3 råder. Släntbeklädnaden ska sträcka sig minst 0,5 m utanför kantbalkens dropplinje.

 

3.1.10.2 – Kaj

Avsnittet 3.1.10.2 har bifogade filer:

Statens räddningsverks allmänna råd och

Gällande föreskrifter

TRVK Bro 2011

SRVFS 2007:5, Statens räddningsverks författningssamling

Dokumentation

Befintliga kajkonstruktioner ska finnas registrerade i BaTMan där uppgifter om bl.a. byggår, tillåtet tryck, konstruktion, material, grundläggning och relationshandlingar ska finnas.

Dimensioneringsförutsättningar

Kajplan ska dimensioneras enligt TRVK Bro 2011.

Kajstege av modellen typ repstege accepteras inte.

Vattenstånd och våghöjder: utredning ska göras för varje enskilt objekt.

Klotterskydd

Kajkonstruktioner ska klotterskyddas i den mån det är möjligt och nödvändigt. Bedömning om klotterskydd och metod tas fram från fall till fall.

3.1.10.5 – Stödmurar

Dimensioneringsförutsättningar

L-stöd används i första hand. Ytskikt m.m. avgörs från fall till fall.

I andra hand används platsgjutna konstruktioner.

Även andra material och varianter kan användas där så är motiverat ur t.ex. estetisk synvinkel.

Klotterskydd

Stödmurarna ska alltid klotterskyddas.

3.1.10.6 – Murar längs å-rum

Gällande föreskrifter

Se konstruktionsritningar Mur Norrtälje å.

Klotterskydd

Murar klotterskyddas om det är möjligt och nödvändigt. En bedömning om klotterskydd behövs samt metod bedöms från fall till fall.