Söker... Laddar...

3 – Gata/park « 3.1 – Gator och vägar « 3.1.9 – Sidoanläggningar

3.1.9 – Sidoanläggningar
3.1.9.1 – Busshållplatser

Allmänt

Hållplatser ska utformas enligt Norrtälje kommuns typritningar. I övrigt följ utformning enligt RIBUSS-08.

Krav

Varje ny- eller ombyggnation av busshållplats ska föregås av en utredning.

Varje busshållplats ska tillgänglighetsanpassas vartefter de byggs om.

Se typritning.

Väderskydd

Vid arbeten som påverkar vädersskydd (flyttning av befintliga väderskydd, eller anläggninga av nya), skall SLs rutin för väderskydd följas. Om arbetet berör belysta väderskydd, så skall SLs belysningsentreprenör kontaktas redan i projekteringsskedet (vilket även framgår av SLs rutin).

Papperskorg

Vid alla hållplatser som har väderskydd ska papperskorg finnas. 

Utformning och utförande

Se typritningar för att se utformning på olika hållplatser med eller utan väderskydd. Betongplatta till väderskydd skall placeras i nivå med omkringliggande asfaltsyta (det vill säga betongplattan skall vara synlig, ej överasfalterad). Hållplatskantstöden sätts i sand, med motstöd av betong (se AMA kod DEC.23).