Söker... Laddar...

3 – Gata/park « 3.1 – Gator och vägar « 3.1.5 – Gator

3.1.5 – Gator

Gatutyper 

Genomfart - transport genom orten.

Huvudgata - transport till områden.

Lokalgata - inom områden.

Gång- och cykelväg

 

Utöver dessa gatutyper förekommer begreppet Industrigata, vilket är ett specialfall av Huvudgata eller Lokalgata.

 

Typsektioner för de vanligast förekommande gatutyperna - se ritningsbilagor.

Bifogade filer

Namn Datum vid uppladning Revideringsdatum Giltigt fr.o.m. datum Giltigt t.o.m. datum
Huvudgata 1-1 2014-04-09 14:40:08 - - -
Huvudgata 1-2 2014-04-09 14:40:34 - - -
Huvudgata 2-1 2014-04-09 14:41:00 - - -
Huvudgata 2-2 2014-04-09 14:41:31 - - -
Lokalgata 1 2014-04-09 14:41:54 - - -
Lokalgata 2 2014-04-09 14:42:16 - - -
Industrigata 1 2014-04-09 14:42:43 - - -
Industrigata 2 2014-04-09 14:43:08 - - -
Industrigata 3 2014-04-09 14:43:34 - - -
3.1.5.1 – Gata

Krav

Gator:

Minsta bredd på (körytan av) en gata är 5,5 m.

Körfältsbredden ska vara minst 3,5 m mellan hinder för att underlätta för vinterväghållningen och för att inte öka slitaget på konstruktionen genom att fordonen kör i samma spår.

Körfälten ska vara minst 5,5 m i nära anslutning till busshållplatsen om en bil ska ges möjlighet att passera bussen i samma körfält.

Körbanor:

Körbanor skall dimensioneras enligt trafiksituationsmodellen i VGU. I huvudsak används utrymmesklass B. För gator med en genomfartstrafik över 1 000 f/d, industrivägar eller vägar med kollektivtrafiklinjer skall utrymmesklass A användas.

 

Villabebyggelse dimensioneras för mötande personbilar medan en högre exploateringsgrad skall dimensioneras efter för att personbil möter lastbil. Industrivägar och gator med betydande genomfartstrafik och/eller kollektivtrafiklinjer skall dimensioneras efter två mötande lastbilar. För samtliga vägar inom tätort kan sidoavstånd för 30 km/tim användas. Ingen passage avsedd för motorfordon får vara smalare än 4 meter.

3.1.5.2 – Gångbana

Gång- och cykelvägar (t ex i parker):

 

Friliggande gång- eller cykelväg ska vara minst 2,5 m bred för att bl a underlätta för renhållnings- och vinterväghållningsfordon.

 

Vid friliggande separerad gångväg i anslutning till cykelbana görs gångvägen minst 1,5 m bred och cykelvägen minst 2,5 m bred.

 

En kombinerad gång- och cykelväg ska vara minst 3,0 m bred.

3.1.5.4 – Gång- och cykelväg

Om dimensionering endast gäller för en fotgängare skall måttet vara 0,90 meter. Om dimensionering gäller två fotgängare eller fler hämtas mått från VGU. Vingelutrymmet och sidoavstånd är 0,25 meter för en cyklist. För fotgängare behövs inga sidoavståndsmått om den totala bredden för en gemensam gång- och cykelbana är över 2,40 meter. En gång- och cykelväg som eparerar gång och cykeltrafik skall vara minst 4 meter bred.

 

En gång- och cykelväg som skall vinterväghållas behöver ha en körbar bredd på minst 2,40 meter. Smalare gång- och cykelvägar kan godkännas efter att den ökade driftskostnaden utreds och godkänns av väghållaren. Bilspärrar skall ha en öppning på minst 0,9 meter.

 

Alla gång- och cykelstråk skall vara plana och samtliga passager över körbanor för motortrafik skall vara tillgänglighetsanpassade, enligt den modell som tagits fram av Stockholms stad.

 

Alla nyanlagda gång- coh cykelvägar skall anslutas till befintligt nät.

3.1.5.5 – Övergångsställe/Passage

Riktlinjer

För att ett övergångsställe skall anläggas krävs att det finns en definierad barriäreffekt från fordonstrafik samt attraktiva målpunkter för fotgängare.

 För ett målat övergångsställe skall samtliga nedanstående punkter vara uppfyllda:

  • Årsdygnstrafiken skall vara över 1 400 fordon/dygn
  • Det skall finnas attraktiva målpunkter för fotgängare på båda sidor om vägen, exempel är bostadsområden, skolor, handelsområden eller parker

Utförande

Övergångsställen och passager byggs i Norrtälje enligt samma utförande. Enda skillnaderna är linjemålning och skyltning. Som standard används inte betongplattor. Tillgänglighetsanpassning görs enligt följande standard (som är Norrtälje kommuns tolkning av "Stockholmsmodellen"):

  • Övergångsställen/passager har kanstensvisning 4 cm på en sträcka, samt 0 cm på en sträcka (för rullatorer och cyklar)
    • Vid kombinerad gång- och cykelpassage placeras kantstenen med visning 0 cm närmast körbanan på anslutande väg.
    • Vid enbart gångpassage placeras kantstenen med visning 0 cm längst ifrån körbanan på anslutande väg.
  • En vinkelsten (längd 1 meter) med visning 0 cm pekar ut riktningen på övergångsstället/passagen. Vinkelstenen placeras mellan delen med kantstensvisning 0 cm och delen med kantstensvisning 4 cm.

Se även bifogade typritningar.

På övergångsställen skall linjerna vara minst 2,5 m breda alt 2 m breda om det finns en cykelöverfart som är minst 1 m.

Övergångsställen och passager skall ha tillfredsställande belysning, minst lika stark som på omgivande ytor (se även kapitel 3.3 Belysning).

3.1.5.7 – Ledstråk

Ledstråk skall samrådas med lokalt tillgänglighetsråd innan projektering.

3.1.5.8 – Refuger

Dimensionering

Refuger skall aldrig vara smalare än 120 cm. (Anledning: Det skall gå att placera ett vägmärke med standardstorlek 60 cm på refugen, med 30 cm marginalför backspeglar på vardera sida.)

Refuger vi gångpassager och gång- och cykelpassager skall vara minst 200 cm breda. (Anledning: Väntande trafikanter med barnvagn alternativ cykel skall kunna vistas inom refugens bredd.)

Utförande

Refuger byggs med granitkantstöd (se även avsnitt 3.1.8.7), RF2 visning 12 cm.

I centrumytor i Norrtälje, Hallstavik och Rimbo skall refugytan byggas som en välvd yta med smågatsten (se även avsnitt 3.1.8.4), som fogas med jordfuktad betong.

I övriga ytor skall refugytan asfalteras.