Söker... Laddar...

3 – Gata/park « 3.1 – Gator och vägar « 3.1.4 – Avrinning

3.1.4 – Avrinning

Avvattning från kommunal yta får ej ske till annans tomt. (Se även avsnittt 3.6 Förhållanden i fastighetsgräns.)

3.1.4.1 – Tvärfall

Generellt

Vid konstruktion av kommunala gator och vägars tvärfall skall hänsyn i första hand tas till funktionella krav på:

  • Tillgänglighet.
  • Avvattning.

Då kommunala gator i allmänhet har låg hastighetsbegränsning (max 50 km/h), behöver inte hänsyn tas till kurvkrafter. 

Körbanor

Standard på tvärfall (respektive körfält) på körbanor är 2,5% (+/- 0,5%). Toleransen får utnyttjas i projekteringsskedet. I utförandeskedet (slutbesiktning) godkänns en tolerans på ytterligare +/- 0,5%.

En kommunal standardgata är bomberad. Gator smalare än 6 meter (mellan asfaltskanterna) har i allmänhet enkelsidigt tvärfall (är skevade). Enkelsidigt tvärfall kan även tillämpas i speciella fall, där avvattningen eller omgivande terräng gör det svårt att anlägga en bomberad gata.

Gångvägar samt gång- och cykelvägar

Standard på tvärfall på gångvägar samt gång- och cykelvägar är 1,5%. I utförandeskedet (slutbesiktning) godkänns en tolerans på  +/- 0,5% från detta värde.

3.1.4.2 – Vägtrummor

Material på vägtrumma skall vara PP (Polypropen)

Tabell D3.2-1 Trummor, minimidimensioner (minsta nominella innerdiameter, mm).

Trumlängd, m

Trummor genom belagda vägar, utom GC-vägar

 

 

Trummor genom grusvägar

 

 

Sidotrummor och trummor genom GC-vägar

 

 

<15

 

 

500

 

 

400

 

 

200

 

 

15-25

 

 

600

 

 

500

 

 

300

 

 

>25

 

 

800

 

 

600

 

 

400

Trummor skall ges en lutning som anpassas till befintligt vattendrag.

Där sättningar kan förväntas bör inte lutningen understiga 10 ‰.

Plåttrummor bör inte ges större lutning än 20 ‰, med hänsyn till risken för slitage av material som transporteras med vattnet

 

Erosionsskydd av skarpkantat material skall undvikas eller täckas med lämpligt ytmaterial.

Anslutningskapning skall följa slänt.

3.1.4.3 – Diken