Söker... Laddar...

3 – Gata/park « 3.1 – Gator och vägar « 3.1.2 – Dimensioneringsgrund

3.1.2 – Dimensioneringsgrund
3.1.2.1 – Utrymmeskrav

Avsnittet 3.1.2.1 har bifogade filer:

Standardmått

Krav

Gaturum som inte är en gång- eller cykelbana skall alltid rymma motorfordon och gång och cykeltrafik. I vissa fall finns utrymmen som skall dimensioneras separat, t.ex. träd, kantstensparkering, belysningsstolpar, refuger, annan vägutrustning eller konst. Inga hinder får vara placerade i kör-, gång- eller cykelbana.

För att säkerställa vinterväghållningen skall det finnas ett snöupplag på 1,0 meter. Det är tillåtet att bygga vägar utan snöupplag om det genomförs en särskild utredning om konsekvenser för gatudriften och den ökade driftskostnaden är godkänd av väghållaren. Utanför stadskärnorna i Norrtälje, Rimbo och Hallstavik kan gångbanor användas som snöupplag på de gator som inte är byggda för genomgående gång- och cykeltrafik.

I direkt anslutning till skolor skall det i gaturummet finnas utrymme att hämta och lämna barn.

Projektering enligt god standard är alltid accepterad. Projektering som frångår god standard får aldrig ske utan godkännande från Gata/park.

Tabell Utrymmeskrav:

  God standard Minimikrav Kommentar till minimikrav
Parkering      
Parkeringsplats 2,5 x 5 m 2,3 x 5 m Svårt att lasta och packa bilen
Kantstensparkering 2,5 x 7 m 2,3 x 6 m Max 4 platser, kräver god precision och liten bil
Snedställd parkering Utredning krävs Beror på inkörningsvinkel
För rörelsehindrade 5 x 5 m 3,7 x 5 m Platser invid varandra kan dela på extra utrymme
Rörelsehindrade, kantsten 3,7 x 5 m 2,3 x 5 m Fungerar ej för de i störst behov
Cykelparkering 0,75 x 1,5 m 0,45 x 1,5 m Olika höjd för cykelstyre krävs
MC 2 x 3,5 m 1,2 x 3 m Maximimått för lätt MC
Lastbil/Buss 4 x 30 m 3,5 x 25 m Tvärställd parkering med gott om utrymme att backa ut
Lastbil/Buss, kantsten 4 x 30 m 3,5 x 16 m Fungerar för SL:s minsta bussar
Backningsutrymme 7 m 6 m Flera backningar krävs för att komma ut
Parkeringsyta 25-30 kvm/bil inklusive köryta Beror på ytans mått och form
       
Körfält      
Körfält, genomfartsgata 3,5 m 3,25 m Minimikrav från SL
Körfält, huvudgata 3,5 m 2,75 m Minimikrav för Lb, parkerade bilar kan hindra framkomlighet
Körfält, lokalgata 2,75 m 2,75 m Minimikrav för Lb, parkerade bilar kan hindra framkomlighet
Gångbana 2,25 m 2,25 m Under 2,25 kan medföra dyrare vinterväghållning
Passage för gående 1,5 m 0,9 m Motordrivna rullstolar är 0,9 meter
Enkelriktad cykelbana 2,25 m 2,25 m Under 2,25 kan medföra dyrare vinterväghållning
Enkelriktat cykelfält 1,25 m 0,8 m Ej vingelutrymme
Dubbelriktat cykelfält 2,5 m 1 m Juridisk markering för dubbelriktad biltrafik
Dubbelriktad cykelbana 2,5 m 2,25 m Under 2,25 kan medföra dyrare vinterväghållning
Dubbelriktad gång- och cykelväg, centrum 3  m 2,25 m Under 2,25 kan medföra dyrare vinterväghållning
Dubbelriktad gång- och cykelväg perifer  3,5 m 2,25 m Under 2,25 kan medföra dyrare vinterväghållning
Gång- och cykelväg > 2000 per/dag 4 m 3,5 m Obehindrat möte 2 cyklister + 2 fotgängare ej möjligt
       
Vändplatser      
Vändplats renhållning radie 11 m radie 9 m Inga snövallar får lämnas i vändområdet
Vändplats lastbil/buss radie 15 m radie 13,5 m Inga snövallar får lämnas i vändområdet
Andra vändmöjligheter Slinga eller T-korsning  
       
Korsningar      
Liten Cirkulationsplats radie 16 m radie 15 m Överkörningsyta med ev arbetsmiljö- och komfortproblem
Cirkulationsplats > 10000 fd/dag Utredning krävs Reservera radie på minst 25 m radie i plan
Radie för bussar Utredning krävs 9 m Funkar om det är max 90 grader
       
Busshållplatser      
Fickhållplats 3,5 m djup x 40 m 2,5 m djup x 37 m Personbil kan passera, ej ledbuss på hållplats
Körbanehållplats 3 m djup x 25 m 0 m djup x 16 m GC-trafik samsas med bussresenärer vid hållplats och alla SL bussar kan inte använda hållplatsen
Timglashållplats 0 m djup x 25 m 0 m djup x 25 m 3,25 m körbana utan snövallar är optimalt
Hållplats med > 1 buss Utredning krävs Hur många bussar av vilken typ vill SL få plats med?
       
Oskyddade trafikanter      
Övergångsställe 2,5 m 2,5 m Ett övergångsställe får inte ha kortare linjer
Övergångsställe + cykelöverfart 4 m 3 m Minst 2 m övergångsställe + cykelöverfart med sockerbitar
Gångpassage Som övergångsställe men ej målning
Refug vid övergångsställe 2 m 1 m Cykel respektive barnvagn kan ej stanna på vägen
Tillgänglighet, synskadad 1 m  5 cm  0,7 m 5 cm Smalare riskerar att missas med käpp
Tillgänglighet, rörelsehind. 1 m  1:20 0,9 m 1:12 Bred permobil, risk för bakfall för rullstol vid större   lutning
       
Kommentar      
 - God standard accepteras alltid    
 - Kompromiss skall dokumenterat förankras   hos Gata/Park  

Riktlinjer

Vid ett beräknat ÅDT (årsdygnstrafik) på under 1 000 f/d kan gång- och cykeltrafik hänvisas till blandtrafik när hastighetsbegränsningen är 50 km/tim eller lägre. Det är dock eftersträvansvärt att gång- och cykelvägar är gena och det kan i många fall vara lämpligt att planera för en genare gång- och cykelväg än bilväg även på vägar med låga flöden. Vid exploatering där antalet genererade bilresor är över 2 000 f/d skall särskild utredning för gång- och cykeltrafik genomföras.

3.1.2.2 – Obunden överbyggnad

Krav

En dimensionering av överbyggnaden ska göras oavsett om det handlar om nybyggnad eller ombyggnad.

Riktlinjer

Skall vara BK2 standard. Inom industriområde skall det vara BK1 standard.

3.1.2.3 – Radier

Krav

Svängradier skall dimensioneras enligt RIBUSS. Om gatorna planeras för kollektivtrafik får bussarna inte ta utrymme från mötande körfält i svängar.

Riktlinjer 

Vid ombyggnation i befintlig miljö är det tillåtet, under förutsättning att det går att visa att det är en förbättring i jämförelse med nuläget, för bussar och lastbilar att ta utrymme från mötande körfält i kurvan.

3.1.2.4 – Sikt och växter vid fastighetsgräns

Krav

Tresekundersregeln tillämpas, dvs alla trafikkanter skall synas i 3 sekunder innan man kommer fram till korsningspunkten. Avståndet beror på hastigheten, se tabell. Avståndet som räknas är mellan förarplats och vägens mittpunkt. Vid nybyggnation eftersträvas 5 sekundersregeln. 

Hastighet Avstånd 3 sek Avstånd 5 sek
30 km/tim 25 m 40 m
40 km/tim 35 m 55 m
50 km/tim 40 m 70 m

Siktkrav för utfarter och hörntomter enligt ritningar.

Vid plantering och underhåll av växter nära fastighetsgräns, skall de avståndskrav (fri höjd respektive avstånd från tomtgräns) som finns i ritningar följas.