Söker... Laddar...

3 – Gata/park « 3.2 – Grönytor och parker

3.2 – Grönytor och parker
3.2.1 – Allmänt

Riktlinjer

  • Allergiframkallande växter ska undvikas vid lekplatser, dagis och skolgårdar och i direkt anslutning till sittplatser.
  • Giftiga växter som finns med i Giftinformationscentralens växtlista ska undvikas i anslutning till lekplatser. http://www.giftinformation.se/AlphaList_vaxt.asp?CategoryID=6225
  • Kvalitetsregler från GRO ska följas. Beställaren ska ha möjlighet att besiktiga växter innan plantering.
  • Då den valda arten och kvaliteten finns som E-planta skall detta väljas.
3.2.2 – Växtbäddar

Strukturen på växtjord och mineraljord ska vara homogen

Typ 1

Väljs när terassmaterialet är av typ 11,15 och 16, se AMA tabell DC/2.

 

Minimidjup hela växtbädden för träd: 1000 mm

Minimidjup hela växtbädden för buskar och perenner: 500 mm

Minimidjup hela växtbädden för gräsyta: 200 mm

 

Luckring av terrass: min 200 mm

Typ 2

Väljs när delar av terassmaterialet är av typ 12a-13b, se AMA tabell DC/2

 

Växtjordsdjup för träd: 400 mm

Växtjordsdjup för buskar och perenner: 300 mm

Växtjordsdjup för gräsyta:100 mm

 

Luckring av terrass: min. djup 400 mm för träd, min 200 mm för buskar, perenner och gräs.

Typ 3 

Befintlig jord kan användas men med vissa åtgärder som luckring, gödsling.

Luckring av terrass: min. 400 mm

Trädgropar

Trädgropar innerstad utan skelettjord: djup varierar beroende på terassmaterial men min. diameter/kubikmeter 10m 3

Trädgropar innerstad med skelettjord: nedspolning av jordmaterial enligt AMA, DCL. 131

Växtjord

All växtjord ska vara fri från rotogräs

Mullhalten i växtjordar som AMA rekommenderar ska vara 5-8 %. Om mullen är nytillverkad kan en mullhalt på 8% innebära 65 % av volymen vilket kan orsaka att växtbädden sjunker ihop. En mullhalt på 5 % är bättre för att vara på den säkra sidan.

Lerhalten för prydnadsgräsmattor ska inte vara mer än 5 %

Lerhalten för bruksgräsmattor ska inte vara mer än 10 %

 

3.2.3 – Träd

Riktlinjer

  • Storlekar, gatuträd minst högstam 20-25 om inte annat anges. Parkträd bestäms i samråd med beställaren.
  • Träd ska placeras så att trädkronorna inte växer in i varandra vid slutlig storlek. Undantag kan göras om det ingår i gestaltningen. Det gäller även träd som ska formklippas.
  • Träd med klibbiga löv och fruktbärande träd undviks vid parkeringar och i direkt anslutning till gång- och cykelvägar.
  • Träd inom arbetsormåde ska skyddas. 

Uppbindning

Principritning, se AMA Anläggning kod DDC.11:3

3.2.4 – Buskar

Antal och placering av buskar anpassas vid projektering av det specifika objektet.

3.2.6 – Perenner

Perennytor ska alltid planeras så att växterna efter etablering täcker marken.

3.2.7 – Rosor

Om det tidigare vuxit rosor på den plats där man vill plantera nya rosor, ska den befintliga jorden bytas ut, ned till ett djup av minst 80 cm. Detta görs för att jordtrötthet, d v s när nematoder tagit över mikrolivet i marken, inte ska uppstå.

3.2.9 – Lökar

Långlivade sorter ska i första hand väljas.

3.2.10 – Bevattning

Riktlinjer

Hårdgjorda ytor – dräneringsrör + (eventuellt även vattensäck)

Parkmark – tillfällig bevattningsvall/vattensäck/dräneringsrör

3.2.11 – Lekplatser

Svensk standardsamling SS-EN 1176 och SS-EN 1177 för lekplatser ska följas. Lekredskapens säkerhetsyta ska framgå på ritningen. Vid specialtillverkning av lekredskap ska auktoriserad leksäkerhetsbesiktningsman anlitas.

Alla brunnar ska vara låsta och försedda med fallskydd.

När nya lekplatser anläggs ska tillgänglighetskraven enligt ALM 2 och Enkelt avhjälpta hinder i enlighet med PBL 17 kap § 21a och HIN1 uppfyllas.

Papperskorgar ska alltid finnas på lekplatsen.

Bord och bänkar ska alltid finnas på lekplatsen.

Sandytorna, både strid sand och bakbar sand, ska vara väldränerade. Strid sand ska uppfylla kraven enligt EN 1176-1177.

Trä får inte vara kreosotbehandlat, ej heller innehålla krom eller arsenik.