Söker... Laddar...

3 – Gata/park « 3.5 – El- ,tele-, värme- och VA-kanalisation

3.5 – El- ,tele-, värme- och VA-kanalisation

Generellt

El-, tele- och värmekanalisationer skall om möjligt placeras under gångbanor samt gång- och cykelvägar. Dessa skall även separeras i plan från VA (se krav i Teknisk handbok för VA). Om möjligt, så skall djupa ledningar (VA) separeras från grunda ledningar (fjärrvärme, el och tele). Bäst lösning uppnås om möjlighet finns att placare VA-ledningarna på gatans ena sida, och de grunda ledningarna på andra sidan.

Då rör förläggs sida vid sida, skall dessa alltid ha en inbördes separation på minst 5 cm, så att rätt packningsgrad på kringfyllning mellan dessa kan uppnås (gällande EBR rapport KJ 41:09 skall följas).

Om (brist på) utrymme gör det nödvändigt att förlägga skyddsrör i flera nivåer (över varandra), så skall separat ledningsbädd för varje lager utföras (gällande EBR rapport KJ 41:09 skall följas).