Söker... Laddar...
1 – Dokumentation
1.1 – Ritningsstandard
1.1.1 – Allmänt

Ritningsnummer

Ritningsnummer bestäms och erhålls av Norrtälje kommun. 

1.1.2 – VA
1.1.3 – Gata/Park
1.1.3.1 – Förfrågningshandling/Bygghandling

Förfrågningshandlingar/Bygghandlingar ska upprättas och levereras enligt avrop/upphandling. Handlingar ska godkännas av beställaren innan de märks förfrågnings- bygghandling.

Projektering

Objekt för gatu- och parkanläggningar ska redovisas i lager enligt primärkarta eller beställarens anvisningar. Dessa ska projekteras i plan (x,y) och höjd (z).

Digitalt

Leverans

Handlingarna ska vara märkta ”FÖRFRÅGNINGSHANDLING alt. BYGGHANDLING” samt levereras i digitalt format enligt nedanstående krav.

Allmänna krav på digital hantering.

Handlingarna ska levereras i dwg/dxf-format och pdf-format.

Koordinater ska redovisas digitalt i en koordinatförteckning, i dwg/dxf-format eller i Excel-format.

Rikets koordinatsystem SWEREF 99 18 00.

Rikets höjdsystem RH 2000.

Inmätning ska utföras enligt SS-ISO 44631.

Pappersformat

Leverans ska ske i pappersformat dels som 1 stycken komplett omgång i A1 format vikt i A4 format samt utskrivna texter i A4 format. Sådan handling ska vara märkt ”FÖRFRÅGNINGSHANDLING alt. BYGGHANDLING”.

  

1.1.3.2 – Relationshandlingar

Relationshandlingar ska upprättas fullt färdiga och senast 14 arbetsdagar före slutbesiktning överlämnas till beställaren. Relationshandlingar ska godkännas av beställaren innan slutbesiktningen utförs.

Inmätning och digital hantering

Inmätning

Inmätta objekt för gatu- och parkanläggningar ska redovisas i lager enligt primärkarta eller beställarens anvisningar. För gatu- och parkanläggningar ska lägen i plan och höjd redovisas för körbanekant, mittlinje, bakkant gångbana/väg samt alla nya anläggningsdelar som t ex trafikskyltar, belysning, papperskorgar, kantsten m m. Dessa ska vara inmätta i plan (x,y) och höjd (z) och ha samma nummer på koordinatförteckningen som i relationsritning. Handlingarna ska vara märkt ”RELATIONSHANDLING” samt levereras i digitalt format enligt nedanstående krav.

Allmänna krav på inmätning och digital hantering.

  • Handlingarna ska levereras i dwg/dxf-format och pdf-format.
  • Alla relationshandlingar ska märkas med koordinatsystem i plan respektive höjd.
  • Koordinater ska redovisas digitalt i en koordinatförteckning, i dwg/dxf-format eller i Excel-format.
  • Koordinatsystem i plan: Rikets koordinatsystem SWEREF 99 18 00.
  • Koordinatsystem i höjd: Rikets höjdsystem RH 2000. 
  • Alla inmätningar ska ske med utgångspunkt från Norrtälje kommuns höjdfix och polygonnät. 
  • Inmätning ska utföras enligt SIS/TK 178.

Leverans

Pappersformat

Relationsritningarna ska vara i färg och i samma skala som bygghandling. Inmätta objekt redovisas och överlämnas till kommunen. Leverans ska ske i pappersformat dels som 3 stycken kompletta omgångar i A1 format vikta i A4 format samt utskrivna texter i A4 format. Sådan handling ska vara märkt ”RELATIONSHANDLING” och signerad av Entreprenörens ombud.

Digitalt format

Relationshandlingarna ska levereras i dwg/dxf-format samt i pdf-format.