Söker... Laddar...

0 – Allmänt « 0.1 – Inledning

0.1 – Inledning

Den Tekniska handboken innehåller de tekniska krav och anvisningar som gäller för projektering och anläggningsarbeten inom allmänna gator och parker i Norrtälje kommun. Aktuell version gäller från och med 2014-03-01.

För VA gäller Teknisk handbok VA, se separat sökväg nedan.

Handboken vänder sig till projektörer, exploatörer och entreprenörer som på uppdrag av Norrtälje kommun ska utföra projektering och anläggningsarbete inom kommunen. 

Teknisk handbok är ett komplement till lagar, förordningar, föreskrifter, standarder och andra branschgemensamma tekniska anvisningar.

Beskrivningar och anvisningar i Teknisk handbok ska följas vid projektering och text ska i förekommande fall föras in i förfrågningsunderlag och bygghandling. Grundkravet är att all slags projektering som utförs av Norrtälje kommun eller på uppdrag av Norrtälje kommun ska följa planer och program framtagna inom kommunen samt branschgemensamma tekniska anvisningar. Kraven i handboken är att betrakta som lägsta krav och ytterligare krav kan förekomma i objektsspecifika beskrivningar. Vid motstridiga uppgifter mellan Teknisk handbok och planer, program, policys m m ska detta diskuteras med berörd avdelning inom kommunen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Start / Bo & miljö / Vatten och avlopp / Kommunalt vatten och avlopp / Teknisk handbok VA